isotipo maril

Somos unha tenda de instrumentos tradicionais galegos, situada a poucos kms de Santiago de Compostela, en Cacheiras, municipio de Teo

CONTACTO:

tenda@marilmusica.com

613 04 59 94

 

Travesía de Cacheiras, 12, portal 3,

15883, A Coruña

Privacidade

DATOS DO PROPIETARIO DA WEB:

 

RAMÓN MARIL CERQUIDES,  EN ADELANTE MARIL MÚSICA
NIF: 33.294.853F
DIRECCIÓN: TRAVESÍA DE CACHEIRAS 12, PORTAL 3 BAIXO DEREITA

15883 CACHEIRAS, TEO A CORUÑA

tenda@marilmusica.com
TLF: 613 045 994
REGISTRO MERCANTIL: 
OBJETO PRINCIPAL: Información sobre los servicios que realiza la entidad.

 

PROTECCIÓN DE DATOS:

 

De conformidad con la normativa vigente y aplicable en protección de datos de carácter personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de RAMÓN MARIL CERQUIDES (MARIL MÚSICA) con NIF 33.294.853F y domicilio social sito en TRAVESÍA DE CACHEIRAS 12, PORTAL 3 BAIXO DEREITA, 15882 CACHEIRAS TEO A CORUÑA, y que a continuación se relacionan sus respectivas finalidades, plazos de conservación y bases legitimadoras. Para aquellos tratamientos que lo requieran, se informa también de la posible elaboración de perfiles y decisiones automatizadas, así como las posibles cesiones y las transferencias internacionales que MARIL MÚSICA tiene previsto realizar:

 

GESTIÓN DE LA PÁGINA WEB

 

Finalidad: Tratamiento y gestión de los datos necesarios para la funcionalidad de la página web
Plazo de conservación: mientras perdure el consentimiento prestado
Base legítima: El consentimiento del interesado

Tipología de Datos: Datos meramente identificativos

Cesiones: No se prevén

Transferencias internacionales: No se prevén

Elaboraciones de perfiles: No se prevén

 

FORMULARIO WEB

 

Finalidad: Atender sus consultas y/o solicitudes
Plazo de conservación: mientras se mantenga el consentimiento prestado.

Base legítima: El consentimiento del interesado
Tipología de Datos: Datos meramente identificativos
Cesiones: Ninguna
Transferencias internacionales: No se prevén
Elaboraciones de perfiles: No se prevén

 

GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO

 

Finalidad: Gestión y tramitación de las obligaciones y deberes que se deriven del cumplimiento de la normativa a la cual está sujeta la entidad
Plazo de conservación: conservación de las copias de los documentos hasta que prescriban las acciones para reclamarle una posible responsabilidad

Base legítima: El cumplimiento de una ley
Tipología de Datos: Datos meramente identificativos
Cesiones: sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a Organismos y/o administración pública con competencia en la materia con la finalidad de cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa aplicable. Además, se informa que la base legitimadora de la cesión es cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa aplicable
Transferencias internacionales: No se prevén
Elaboraciones de perfiles: No se prevén

 

GESTIÓN DE SOLICITUDES DE PRESUPUESTO

 

Finalidad: Poder gestionar y tramitar el presupuesto solicitado
Plazo de conservación: mientras perdure el consentimiento prestado

Base legítima: El consentimiento del interesado
Tipología de Datos: Datos meramente identificativos
Cesiones: No se prevén
Transferencias internacionales: No se prevén
Elaboraciones de perfiles: No se prevén

 

ACCIONES COMERCIALES

 

Finalidad: Captación, registro y tratamiento de datos con finalidades de publicidad y prospección comercial de nuestros productos y/o servicios
Plazo de conservación: mientras se mantenga el consentimiento prestado
Base legítima: El consentimiento del interesado

Tipología de Datos: Datos meramente identificativos

Cesiones: Ninguna
Transferencias internacionales: No se prevén

Elaboraciones de perfiles: No se prevén

 

DERECHOS DE LOS INTERESADOS:

 

MARIL MÚSICA informa a los Usuarios que, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal ante el Responsable del Tratamiento, así como a la retirada del consentimiento prestado.

 • Dereito de acceso: é o dereito do usuario a obter información sobre os seus datos concretos de carácter persoal e do tratamento que se realizara ou realice, así como da información dispoñible sobre a orixe de ditos datos e as comunicacións realizadas ou previstas dos mesmos.
  Dereito de rectificación: é o dereito do afectado a que se modifiquen os datos que resulten ser inexactos ou incompletos. Só poderá satisfacerse en relación a aquela información que se atope baixo o control da APP, por exemplo, eliminar comentarios publicados na propia páxina, imaxes ou contidos web onde consten datos de carácter persoal do usuario.
  Dereito á limitación do tratamento: é o dereito a que se limiten os fins do tratamento previstos de forma orixinal polo responsable do tratamento.
  Dereito de supresión: é o dereito a suprimir os datos de carácter persoal do usuario, a excepción do previsto no propio RGPD ou en outras normativas aplicables que determinen a obrigatoriedade da conservación dos mesmos, en tempo e forma.
  Dereito de portabilidade: é o dereito a recibir os datos persoais que o usuario facilitara, nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e a transmitilos a outro responsable.
  Dereito de oposición: é o dereito do usuario a que non se leve a cabo o tratamento dos seus datos de carácter persoal ou se cese o tratamento dos mesmos por parte de MARIL MÚSICA.

Para poder exercer calquera dos dereitos descritos anteriormente deberá cumplir cos seguintes requirimentos:

 • Presentación dun escrito á dirección TRAVESÍA DE CACHEIRAS 12 PORTAL 3 BAIXO DEREITA 15883 CACHEIRAS, TEO (A CORUÑA) (á atención de MARIL MÚSICA), ou ben a través do correo electrónico a tenda@marilmusica.com
 • O escrito remitido polo titular dos datos que solicite o exercicio deberá cumplir os seguintes requirimentos legais:
 • Nome, apelidos do interesado e copia do DNI/NIE ou calquera documento identificativo. Nos casos excepcionais nos que se admita a representación, será tamén necesaria a identificación polo mesmo medio da persoa que o representa, así como o documento acreditativo da representación. A fotocopia do DNI poderá ser substituída sempre que se acredite a identidade por calquera outro medio válido en dereito.
 • Petición na que se concreta a solicitude (exercicio no que se solicita a información á que se quere acceder). Se non fai referencia a un ficheiro concreto facilitaráselle toda a información que se teña cos seus datos de carácter persoal. Se solicita información dun ficheiro en concreto, só a información dese ficheiro. Se solicita información relativa a un terceiro nunca se poderá facilitar. Se o solicita por teléfono indicaráselle que o faga por escrito e informaráselle de como o pode facer e a dirección á que ten que envialo. Nunca se lle dará información por teléfono.
 • Domicilio a efectos de notificacións.
  • Data e firma do solicitante.
  • Documentos acretitativos da petición que formula.
  • O interesado debe empregar calquera medio que permita acreditar o envío e a recepción da solicitude.

Por último, informámoslle de que vostede ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos no caso de que teña coñecemento ou considere que un feito poida supoñer un incumprimento da normativa aplicable en materia de protección de datos.

MARIL MÚSICA comprométese a adoptar as medidas técnicas e organizativas necesarias, acorde ó nivel de riscos que acompañan ós tratamentos realizados e indicados no apartado dos termos e condicións de uso, de xeito que garanticen a súa integridade, confidencialidade e dispoñibilidade.